ph-f.org
][
Nietzsche seminarium
][
Tow. im. M. de Sade
][
Nietzsche - Dzieła wszystkie
BB
Przekłady książek:
  1991
 • D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko (antologia), wybór i tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski (120 dni Sodomy - fragm.; Historia Sarmiento - fragm. Aline et Valcour; Historia Zamé - fragm. Aline et Valcour; [pdf] Rozważania nad moralnością i wolnością człowieka; [pdf] Przemyślenia filozoficzne; [pdf] Podarki z filozofii; [pdf] Fanatyk; [pdf] Prawda; Dziennik - fragm.; Adres obywatela Paryża do króla Francuzów; Mowa do cieniów Marata i Le Pelletiera; Rozważania na temat romansu - przeł. M. Bratuń), Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991.
  1992
 • D. A. F. de Sade, 120 dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Wydawnictwo Spacja - Oficyna Tom, Warszawa-Wrocław 1992.
 • P. Klossowski, Sade mój bliźni, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Spacja - Aletheia, Warszawa 1992.
 • J. Derrida, Pismo filozofii, wybrał i przedmową opatrzył B. Banasiak, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek, wyd. I, inter esse, Kraków 1992.
 • Museé d`Art. Contemporain, Lyon. Collection, Muzeum Sztuki, Łódź 1992.

  1993
 • G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, Spacja - Pavo, Warszawa 1993.
 • J. Derrida, Pismo filozofii, wybrał i przedmową opatrzył B. Banasiak, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek, wyd. II, inter esse, Kraków 1993.

  1995
 • M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, wstępem opatrzył T. Komendant, Czytelnik, Warszawa 1995.

  1996
 • D. A. F. de Sade, Dzieła, t. 1: Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Spacja, Warszawa 1996.
 • V. Descombes, To Samo i Inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978), przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Spacja, Warszawa 1996.
 • P. Klossowski, Nietzsche i błędne koło, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, KR, Warszawa 1996.

  1997
 • D. A. F. de Sade, Julietta (fragm. Histoire de Juliette), przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Spacja, Warszawa 1997.
 • D. A. F. de Sade, Dzieła, t. 2: Pisma polityczne, przeł. B. Banasiak, J. Lisowski, K. Matuszewski, P. Pieniążek, Spacja, Warszawa 1997.
 • G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, wyd. II, Spacja, Warszawa 1997.
 • G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, KR, Warszawa 1997.
 • J. Derrida, Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, KR, Warszawa 1997.
 • J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 1997.

  1998
 • G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, wyd. III, KR, Warszawa 1998.

  1999
 • J. Derrida, O gramatologii, KR, Warszawa 1999.
 • P. Klossowski, Sade mój bliźni, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, wyd. II (poszerzone), Aletheia, Warszawa 1999.
 • G. Deleuze, Filozofia krytyczna Kanta. Doktryna władz, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 1999.
 • A. Artaud, Heliogabal albo anarchista ukoronowany, przeł. B. Banasiak, P. Pieniążek, KR, Warszawa 1999.
 • V. Descombes, To Samo i Inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978), przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, wyd. II, Spacja, Warszawa 1999.

  2000
 • G. Deleuze, Nietzsche, KR, Warszawa 2000.
 • M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, wstępem opatrzył T. Komendant, wyd. II, Czytelnik, Warszawa 2000.

  2001
 • J.-J. Rousseau, Szkic o pochodzeniu języków, Aureus, Kraków 2001.
 • B. Saint-Sernin, Rozum w XX wieku, przeł. M. L. Kalinowski, B. Banasiak, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2001.

  2002
 • D. A. F. de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, A. Liber, Kraków 2002.

  2003
 • D. A. F. de Sade, Julietta. Powodzenie występku, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Mireki, Kraków 2003.
 • D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek, M. Bratuń (Dialog między Księdzem a Umierającym; [pdf] Prawda; Nowa Justyna, czyli niedole cnoty [fragmenty]: Rozprawa Bressaca o religii, Dywagacje Almaniego o naturze, Rozprawa Bandele'a o duszy, Rozprawa hrabiego de Germande'a o kobietach, Tyrada Verneuila o nierówności; Alina i Valcour, czyli powieść filozoficzna [fragmenty]: Historia Sarmiento, Historia Zamé; Pisma polityczne [wybór]: Adres obywatela Paryża do króla Francuzów, Mowa do cieniów Marata i Le Pelletiera, [pdf] Petycja Sekcji Pik do reprezentantów ludu francuskiego; Listy i zapiski [fragmenty]: [pdf] Historia mego uwięzienia, [pdf] Filozoficzne podarki. List do panny de Rousset, [pdf] Orzeł, moja panno [fragment], [pdf] List do żony [fragment], [pdf] Z listów markiza de Sade do żony pisanych w Vincennes (1778-1784), Z listów Sade'a do Gaufridy'ego, [pdf] Przemyślenia filozoficzne, [pdf] Rozważania nad moralnością i wolnością człowieka; [pdf] Epitafium D. A. F. de Sade'a więzionego przez wszystkie reżimy; [pdf] Testament Donatiena Alphonse'a François Sade'a, pisarza; Rozważania na temat romansu), Mireki, Kraków 2003.

  2004
 • D. A. F. de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Mireki, Kraków 2004.


 • 2010
 • M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, wstępem opatrzył T. Komendant, wyd. III, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
 • J.-F. Lyotard, Poróżnienie, przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.


 • 2011
 • J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, wyd. II (poprawione), Wydawnictwo Officyna, Łódź 2011.


 • 2012
 • J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego, przeł. B. Banasiak, wyd. II (poprawione), Wydawnictwo Officyna, Łódź.


 • 2013
 • G. Deleuze, Nietzsche, przeł. B. Banasiak, wyd. II (poprawione), Wydawnictwo Officyna, Łódź.
 • G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, przeł. B. Banasiak, wyd. IV (poprawione), Wydawnictwo Officyna, Łódź.


 • 2016
 • G. Deleuze, Krytyka i klinika, przeł. B. Banasiak, P. Pieniążek, Wydawnictwo Officyna, Łódź.


 • 2019
 • J.-J. Rousseau, Szkic o pochodzeniu języków, przeł. B. Banasiak, wyd. II (poprawione), Officyna, Łódź 2019.


 • w przygotowaniu:
 • G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, wyd. II (poprawione), Wydawnictwo Officyna, Łódź.
 • J. Derrida, Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, wyd. II (poprawione), Wydawnictwo Officyna, Łódź.
 • P. Klossowski, Nietzsche i błędne koło, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, wyd. II (poprawione), Wydawnictwo Officyna, Łódź.
 
ph-f.org
][
Nietzsche seminarium
][
Tow. im. M. de Sade
][
Nietzsche - Dzieła wszystkie